Algemene Voorwaarden
Retour Voorwaarden

Retourvoorwaarden

Is je pakketje niet naar wens? Wat vervelend! Dit willen we natuurlijk snel voor je oplossen. Binnen 30 dagen na ontvangst kun je een product retourneren.

Stuur ons een mail op info@mamagaai-papagaai.nl dat je het product terug wil sturen.

Onze retourservice is mogelijk voor producten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het product is compleet, in originele staat en onbeschadigd.
 • Het product is voorzien van originele etiketten, labels en/of kaartjes.
 • Het product zit (indien mogelijk) in de originele onbeschadigde verpakking.
 • Het product is ongewassen.


Wat zijn de kosten voor het retourneren van mijn bestelling?

Het retourneren van onze producten kost € 6,75


Wat gebeurt er wanneer ik mijn bestelling heb geretourneerd?

Zodra je pakket bij ons binnen is, word je op de hoogte gehouden van het retourproces. We sturen je een bericht wanneer het retourpakket bij ons aankomt en wanneer je je geld terugkrijgt. Bij ontvangst van je retourzending zullen we deze uiterlijk binnen 7 dagen verwerken.


Hoelang duurt het voordat ik mijn aankoopbedrag terugkrijg?

Zodra we je retourpakket hebben ontvangen krijg je het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug. We mogen wachten met terugbetalen totdat we de retour hebben ontvangen of totdat je hebt aangetoond dat je deze retour hebt gestuurd. Het bedrag wordt teruggeboekt naar de door jou gekozen betaalmethode.

Algemene voorwaarden Mamagaai-Papagaai V.O.F.

Definities

 1. Mamagaai-Papagaai V.O.F. , gevestigd te Deventer, KVK-nummer 82284256, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkopen en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mamagaai-Papagaai V.O.F.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Mamagaai-Papagaai V.O.F. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Mamagaai-Papagaai V.O.F. hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mamagaai-Papagaai V.O.F. te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Mamagaai-Papagaai V.O.F. niet kon voorziek ten tijde van het doen van de aanbieding, c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Mamagaai-Papagaai V.O.F. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Mamagaai-Papagaai V.O.F.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Mamagaai-Papagaai V.O.F. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Mamagaai-Papagaai V.O.F. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Mamagaai-Papagaai V.O.F. dat is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Mamagaai-Papagaai V.O.F. te betalen.

Recht van reclame

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • de producttag nog vast zit aan het product.
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via een email, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Mamagaai-Papagaai V.O.F. kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mamagaai-Papagaai V.O.F., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Mamagaai-Papagaai V.O.F. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat te klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen ren aanzien van Mamagaai-Papagaai V.O.F. op grond van wat voor met Mamagaai-Papagaai V.O.F. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Mamagaai-Papagaai V.O.F. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Mamagaai-Papagaai V.O.F. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mamagaai-Papagaai V.O.F. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
 2. Levering vindt plaats bij Mamagaai-Papagaai V.O.F., tenzij partijen anders zijn overeenkomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Mamagaai-Papagaai V.O.F. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Mamagaai-Papagaai V.O.F. kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Mamagaai-Papagaai V.O.F. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het ( elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een ( elektronische bevestiging ) heeft gekregen van Mamagaai-Papagaai V.O.F.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Mamagaai-Papagaai V.O.F. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders afspreken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders afspreken

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadig is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mamagaai-Papagaai V.O.F. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mamagaai-Papagaai V.O.F., bij gebreke waarvan Mamagaai-Papagaai V.O.F. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventuele kwaliteitsverlies geheel van klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant of van derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Mamagaai-Papagaai V.O.F. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Mamagaai-Papagaai V.O.F. geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Mamagaai-Papagaai V.O.F. geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Mamagaai-Papagaai V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Mamagaai-Papagaai V.O.F. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Mamagaai-Papagaai V.O.F. in staat is hier adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Mamagaai-Papagaai V.O.F. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Mamagaai-Papagaai V.O.F.
 2. Het is de verantwoordelijk van de klant dat een ingebrekestelling Mamagaai-Papagaai V.O.F. ook daadwerkelijk ( tijdig) bereikt.

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als Mamagaai-Papagaai V.O.F. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Mamagaai-Papagaai V.O.F. verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Mamagaai-Papagaai V.O.F.

 1. Mamagaai-Papagaai V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Mamagaai-Papagaai V.O.F. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Mamagaai-Papagaai V.O.F. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Mamagaai-Papagaai V.O.F. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten ( beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van ( volledige ) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het )factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus, flyer zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ( gedeeltelijke ) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Mamagaai-Papagaai V.O.F. vervalt in elk geval 12 maanden na gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Mamagaai-Papagaai V.O.F. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. In de nakoming van de verplichtingen door Mamagaai-Papagaai V.O.F. niet blijven of tijdelijk onmogelijk dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Mamagaai-Papagaai V.O.F. in verzuim is.
 3. Mamagaai-Papagaai V.O.F. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Mamagaai-Papagaai V.O.F. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Mamagaai-Papagaai V.O.F. in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Mamagaai-Papagaai V.O.F. kan worden toegerekend in een van de wil van Mamagaai-Papagaai V.O.F. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Mamagaai-Papagaai V.O.F. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluiten – gerekend: noodtoestand ( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc. ); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-. Computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Mamagaai-Papagaai V.O.F. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Mamagaai-Papagaai V.O.F. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Mamagaai-Papagaai V.O.F. is in een overmacht situatie geen enkele ( schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overnachttoestand enig voordeel geniet.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Mamagaai-Papagaai V.O.F. is gerechtig deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van onderschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Mamagaai-Papagaai V.O.F. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de schriftelijke instemming van Mamagaai-Papagaai V.O.F.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Mamagaai-Papagaai V.O.F. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mamagaai-Papagaai V.O.F. is gevestig is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 29 oktober 2021.

 

Algemene Voorwaarden